ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

pricing.browseExtByCategory

دامنه
pricing.register
pricing.transfer
pricing.renewal
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.com
113,400تومان
1 سال
113,400تومان
1 سال
113,400تومان
1 سال
.net
159,400تومان
1 سال
159,400تومان
1 سال
159,400تومان
1 سال
.biz
147,900تومان
1 سال
147,900تومان
1 سال
147,900تومان
1 سال
.org
140,200تومان
1 سال
140,200تومان
1 سال
140,200تومان
1 سال
.info
146,600تومان
1 سال
146,600تومان
1 سال
146,600تومان
1 سال
.in
103,200تومان
1 سال
103,200تومان
1 سال
103,200تومان
1 سال
.ws
280,600تومان
1 سال
280,600تومان
1 سال
280,600تومان
1 سال
.me
306,100تومان
1 سال
306,100تومان
1 سال
306,100تومان
1 سال
.us
89,200تومان
1 سال
89,200تومان
1 سال
89,200تومان
1 سال
.eu
85,400تومان
1 سال
85,400تومان
1 سال
85,400تومان
1 سال
.uk
93,000تومان
1 سال
93,000تومان
1 سال
93,000تومان
1 سال
.asia
159,400تومان
1 سال
159,400تومان
1 سال
159,400تومان
1 سال
.name
107,100تومان
1 سال
107,100تومان
1 سال
107,100تومان
1 سال
.tv
395,400تومان
1 سال
395,400تومان
1 سال
395,400تومان
1 سال
.co
318,900تومان
1 سال
318,900تومان
1 سال
318,900تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .