ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

pricing.browseExtByCategory

دامنه
pricing.register
pricing.transfer
pricing.renewal
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.com
119,300تومان
1 سال
119,300تومان
1 سال
119,300تومان
1 سال
.net
167,600تومان
1 سال
167,600تومان
1 سال
167,600تومان
1 سال
.biz
155,500تومان
1 سال
155,500تومان
1 سال
155,500تومان
1 سال
.org
147,500تومان
1 سال
147,500تومان
1 سال
147,500تومان
1 سال
.info
154,200تومان
1 سال
154,200تومان
1 سال
154,200تومان
1 سال
.in
108,600تومان
1 سال
108,600تومان
1 سال
108,600تومان
1 سال
.ws
295,100تومان
1 سال
295,100تومان
1 سال
295,100تومان
1 سال
.me
321,900تومان
1 سال
321,900تومان
1 سال
321,900تومان
1 سال
.us
93,800تومان
1 سال
93,800تومان
1 سال
93,800تومان
1 سال
.eu
89,800تومان
1 سال
89,800تومان
1 سال
89,800تومان
1 سال
.uk
97,800تومان
1 سال
97,800تومان
1 سال
97,800تومان
1 سال
.asia
167,600تومان
1 سال
167,600تومان
1 سال
167,600تومان
1 سال
.name
112,600تومان
1 سال
112,600تومان
1 سال
112,600تومان
1 سال
.tv
415,900تومان
1 سال
415,900تومان
1 سال
415,900تومان
1 سال
.co
335,400تومان
1 سال
335,400تومان
1 سال
335,400تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .