6,000تومان ماهانه

BK-1
5 گیگابایت: فضای دیسک
50 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری

9,000تومان ماهانه

BK-2
10 گیگابایت: فضای دیسک
100 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری

13,500تومان ماهانه

BK-3
20 گیگابایت: فضای دیسک
200 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری

20,000تومان ماهانه

BK-4
40 گیگابایت: فضای دیسک
400 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری

30,000تومان ماهانه

BK-5
80 گیگابایت: فضای دیسک
800 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری

45,000تومان ماهانه

BK-6
160 گیگابایت: فضای دیسک
1600 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری