6,000تومان ماهانه

DL-1
2 گیگابایت: فضای دیسک
20 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
آلمان : محل سرور
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری
آنی : فعال سازی

9,000تومان ماهانه

DL-2
5 گیگابایت: فضای دیسک
50 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
آلمان : محل سرور
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری
آنی : فعال سازی

13,500تومان ماهانه

DL-3
10 گیگابایت: فضای دیسک
100 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
آلمان : محل سرور
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری
آنی : فعال سازی

20,000تومان ماهانه

DL-4
20 گیگابایت: فضای دیسک
200 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
آلمان : محل سرور
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری
آنی : فعال سازی

30,000تومان ماهانه

DL-5
40 گیگابایت: فضای دیسک
400 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
آلمان : محل سرور
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری
آنی : فعال سازی

45,000تومان ماهانه

DL-6
80 گیگابایت: فضای دیسک
800 گیگابایت: پهنای باند
نامحدود: اف تی پی
آلمان : محل سرور
دایرکت ادمین: کنترل پنل
انجین اکس: وب سرور
ندارد: پشتیبان گیری
آنی : فعال سازی