1,025,700تومان ماهانه

EX42
Intel Core i7 6700: پردازنده
64GB DDR4: حافظه رم
2x4TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

1,025,700تومان ماهانه

EX42-NVMe
Intel Core i7 6700: پردازنده
64GByte DDR4: حافظه رم
2x512GB NVMe: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

1,551,700تومان ماهانه

EX52
Intel Core i7 8700: پردازنده
64GB DDR4: حافظه رم
2x8TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

1,551,700تومان ماهانه

EX52-NVMe
Intel Core i7 8700: پردازنده
64GB DDR4: حافظه رم
2x1TB NVMe: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

1,814,700تومان ماهانه

EX62
Intel Core i7 9900: پردازنده
64GB DDR4: حافظه رم
2x8TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

1,814,700تومان ماهانه

EX62-NVMe
Intel Core i7 9900: پردازنده
64GB DDR4: حافظه رم
2x1TB NVMe: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

2,077,700تومان ماهانه

PX62
Intel Xeon E-2176G: پردازنده
64GB DDR4: حافظه رم
2x8TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

2,077,700تومان ماهانه

PX62-NVMe
Intel Xeon E-2176G: پردازنده
64GB DDR4: حافظه رم
2x960GB NVMe: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

3,550,500تومان ماهانه

PX92
Intel Xeon W-2145: پردازنده
128GB DDR4: حافظه رم
2x8TB SATA: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

3,550,500تومان ماهانه

PX92-NVMe
Intel Xeon W-2145: پردازنده
128GB DDR4: حافظه رم
2x960GB SSD: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور

4,181,700تومان ماهانه

SX132
Intel Xeon E5-1650v3: پردازنده
128GB DDR4: حافظه رم
10x10TB SATA3: هارد دیسک
1 گیگابیت: پورت شبکه
نامحدود: پهنای باند ماهیانه
100 گیگابایت: پشتیبان گیری
هتزنر آلمان: محل دیتاسنتر
1 عدد: تعداد آی پی سرور