15,000تومان ماهانه

CL-1
تعداد سایت: 1 عدد
مقدار فضا: 1 گیگابایت
ترافیک: 100 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: رایگان
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال

25,000تومان ماهانه

CL-2
تعداد سایت: 2 عدد
مقدار فضا: 2 گیگابایت
ترافیک: 200 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: رایگان
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال

40,000تومان ماهانه

CL-3
تعداد سایت: 3 عدد
مقدار فضا: 4 گیگابایت
ترافیک: 400 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: رایگان
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال

55,000تومان ماهانه

CL-4
تعداد سایت: 4 عدد
مقدار فضا: 7 گیگابایت
ترافیک: 700 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: رایگان
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال

70,000تومان ماهانه

CL-5
تعداد سایت: 5 عدد
مقدار فضا: 10 گیگابایت
ترافیک: 1000 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: رایگان
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال

90,000تومان ماهانه

CL-6
تعداد سایت: 6 عدد
مقدار فضا: 15 گیگابایت
ترافیک: 1500 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: رایگان
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال

110,000تومان ماهانه

CL-7
تعداد سایت: 7 عدد
مقدار فضا: 20 گیگابایت
ترافیک: 2000 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: رایگان
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال

150,000تومان ماهانه

CL-8
تعداد سایت: 8 عدد
مقدار فضا: 30 گیگابایت
ترافیک: 3000 گیگابایت
دیگر امکانات: نامحدود
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور: لایت اسپید
گواهینامه SSL: رایگان
پشتیبان گیری: هفتگی
کلود لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال