12,000تومان ماهانه

CL-1
تعداد دامنه: 1 عدد
مقدار فضا: 1 گیگابایت
ترافیک: 100 گیگابایت
گواهینامه SSL: رایگان
دیگر امکانات: نامحدود
سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

22,000تومان ماهانه

CL-2
تعداد دامنه: 2 عدد
مقدار فضا: 2 گیگابایت
ترافیک: 200 گیگابایت
گواهینامه SSL: رایگان
دیگر امکانات: نامحدود
سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

40,000تومان ماهانه

CL-3
تعداد دامنه: 3 عدد
مقدار فضا: 5 گیگابایت
ترافیک: 500 گیگابایت
گواهینامه SSL: رایگان
دیگر امکانات: نامحدود
سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

60,000تومان ماهانه

CL-4
تعداد دامنه: 4 عدد
مقدار فضا: 10 گیگابایت
ترافیک: 1000 گیگابایت
گواهینامه SSL: رایگان
دیگر امکانات: نامحدود
سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

80,000تومان ماهانه

CL-5
تعداد دامنه: 5 عدد
مقدار فضا: 15 گیگابایت
ترافیک: 1500 گیگابایت
گواهینامه SSL: رایگان
دیگر امکانات: نامحدود
سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری

100,000تومان ماهانه

CL-6
تعداد دامنه: 6 عدد
مقدار فضا: 20 گیگابایت
ترافیک: 2000 گیگابایت
گواهینامه SSL: رایگان
دیگر امکانات: نامحدود
سی پنل، لایت اسپید، کلود ‏لینوکس، ایمونیفای، آنتی ویروس، فایروال، پشتیبان گیری