244,000تومان ماهانه

IR-1
پردازنده: 1 گیگاهرتز
حافظه: 1 گیگابایت
هارد: 50 گیگابایت
پورت: 500 مگابیت
ترافیک: 100 گیگابایت
لوکیشن: ایران

342,000تومان ماهانه

IR-2
پردازنده: 2 گیگاهرتز
حافظه: 2 گیگابایت
هارد: 100 گیگابایت
پورت: 1 گیگابیت
ترافیک: 200 گیگابایت
لوکیشن: ایران

537,000تومان ماهانه

IR-3
پردازنده: 4 گیگاهرتز
حافظه: 4 گیگابایت
هارد: 200 گیگابایت
پورت: 1 گیگابیت
ترافیک: 400 گیگابایت
لوکیشن: ایران

683,500تومان ماهانه

IR-4
پردازنده: 6 گیگاهرتز
حافظه: 6 گیگابایت
هارد: 300 گیگابایت
پورت: 1 گیگابیت
ترافیک: 600 گیگابایت
لوکیشن: ایران

830,000تومان ماهانه

IR-5
پردازنده: 8 گیگاهرتز
حافظه: 8 گیگابایت
هارد: 400 گیگابایت
پورت: 1 گیگابیت
ترافیک: 800 گیگابایت
لوکیشن: ایران

1,122,500تومان ماهانه

IR-6
پردازنده: 12 گیگاهرتز
حافظه: 12 گیگابایت
هارد: 600 گیگابایت
پورت: 1 گیگابیت
ترافیک: 1200 گیگابایت
لوکیشن: ایران